Kontaktujte nás

Zpětný odběr

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností ve společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je na českém trhu v postavení výrobce pneumatik, automobilových baterií a akumulátorů a velkých elektrozařízení neurčených k použití v domácnostech. V souladu se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) zajišťuje zpětný odběr těchto použitých výrobků na níže uvedených místech zpětného odběru nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů.

1. Obecné informace pro konečné uživatele o výrobcích s ukončenou životností

• Výrobky s ukončenou životností nijak neupravujte ani nerozebírejte a předávejte je na místech k tomu určených (viz informace v bodu 2, 3 a 4 ke konkrétním výrobkům). Předcházíte tak vzniku odpadu z vybraných výrobků a dalšího zatěžování životního prostředí.
• Předáním kompletního výrobku s ukončenou životností na místě k tomu určeném umožníte jejich přípravu k opětovnému použití.
• Výrobky s ukončenou životností neodstraňujte jako netříděný komunální odpad. Takovýto způsob odstranění může mít negativní vliv na životní prostředí.
• Zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání je protiprávní a můžete být za takovouto činnost sankcionováni ze strany státní správy nebo samosprávy.
• Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností je bezplatný a bez nároku na úplatu nákladů, které přímo či nepřímo souvisejí se zpětným odběrem. Konečnému uživateli nejsou účtovány jakékoliv náklady či jiné platby a není vázán na koupi výrobku nového.
• Na určených pobočkách Zeppelin CZ s.r.o. probíhá zpětný odběr výrobků s ukončenou životností po celou jejich provozní dobu. (viz jednotlivá místa zpětného odběru)

2. Způsob provedení zpětného odběru pneumatik

Konečný uživatel smí předat odpadní pneumatiku pouze na místo zpětného odběru, osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech nebo na místo určené obcí pokud na území obce nebylo zřízeno místo zpětného odběru. Odpadní pneumatiky neodstraňujte jako netříděný komunální odpad, ale odevzdávejte je, na místech k tomu určených, viz níže. Na místech zpětného odběru může konečný uživatel odevzdat použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku a bez ohledu na datum jejich uvedení na trh. Místa zpětného odběru použitých pneumatik jsou zřízena na pobočkách Zeppelin CZ s.r.o.:


Virtuální místo zpětného odběru - využijte ho v případě, že budete mít více jak 10 ks malých pneumatik nebo více jak 2 ks velkých pneumatik nebo jsou pro vás místa zpětného odběru obtížně dostupná (v ostatní případech virtuální místo zpětného odběru nelze využít). Provoz virtuálního místa zpětného odběru zajišťuje na smluvním základě pro Zeppelin CZ společnost FCC BEC, s.r.o. Kontakt na virtuální místo zpětného odběru je prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře. (otevři formulář)

3. Způsob provedení zpětného odběru odpadních elektrozařízení nepocházejících z domácností

Konečný uživatel smí předat odpadní elektrozařízení pouze na místo zpětného odběru, zpracovateli odpadních elektrozařízení nebo poslednímu prodejci.
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. zpětně odebírá pouze odpadní elektrozařízení, nepocházející z domácností, zařazené ve skupině 4, přílohy č. 1 ZVUŽ v následujícím místě zpětného odběru:
• Modletice – Divize energetické systémy

4. Způsob provedení zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů

Konečný uživatel smí předat odpadní automobilové nebo průmyslové baterie nebo akumulátory pouze na místo zpětného odběru nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech. Odpadní baterie nebo akumulátory nesmí být odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale musí být odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným.  Předáním kompletní nepoškozené automobilové baterie nebo akumulátoru s ukončenou životností na místě k tomu určeném umožníte jejich přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci.
Nebezpečné látky obsažené v automobilových bateriích nebo akumulátorech mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Nedemontujte je a neničte je. Na místech zpětného odběru může konečný uživatel odevzdat odpadní automobilové baterie a akumulátory bez ohledu na výrobní značku a bez ohledu na datum jejich uvedení na trh. Místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií a akumulátorů jsou zřízena na následujících pobočkách Zeppelin CZ s.r.o.:


• a místa zpětného odběru smluvního partnera ECOBAT s.r.o., zajišťujícího kolektivní systém ZO viz http://mapa.ecobat.cz/
 

800 37 37 37

Linka pro nákup náhradních dílů